Jelen ÁSZF 2024. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad

Jelen dokumentum az elektronikus úton megküldött megrendelésének visszaigazolásával létrejött egyedi elektronikus szerződés általános feltételeit rögzíti.

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Biró Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 59/2., adószám: 63043293-1-43) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett EBIHAL webáruház („webáruház”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítése során Ön („Vevő”) elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. Jelen dokumentum hatálya alá tartozó szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródott. Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Az alábbiak nem vonatkoznak a webáruházon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

Amennyiben a webáruház használatával, a megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos kérdéseire az ismertetőkben és jelen ÁSZF-ben nem kap kielégítő információt, az elérhetőségeinken várjuk szíves megkeresését.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató teljes weboldalán (https://www.ebihal.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető-kinyomtatható pdf változatban is.

Jelen ÁSZF a Vevőt és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, jótállási és szavatossági szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit tartalmazza.

Fogalmak

Szolgáltató: Az Internetes szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Vevő részére szolgáltatást nyújt, aki a Vevővel szerződést köt.

Vevő: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt (a webáruházon keresztül vételi ajánlatot téve szerződést köt) – határainkon innen és túl.

Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Jelen ÁSZF a Fogyasztó szinonimájaként használja a Vevő kifejezést.

Webáruház: jelen weboldal (https://www.ebihal.hu), amely a szerződés megkötésének színhelyéül szolgál.

Szerződés: Szolgáltató és Vevő között a webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz, különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, fax, továbbá az Internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a webáruház kínálatában szereplő, a webáruházban értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Regisztráció: a webáruházban, a Vevő által kezdeményezett személyes adatok rögzítése abból a célból, hogy megkönnyítse a további vásárlások lebonyolítását, illetve lehetővé tegye a webáruház kényelmi funkcióinak elérését (mint pl. rendelés nyomon-követés, kedvencek tárolása).

Regisztrált felhasználó: a weboldalon létrehozott regisztráció során elmentett személyes adatok alapján saját felhasználói fiókkal rendelkező személy. A regisztráció nem jár vásárlási kötelezettségekkel.

Vendég: alkalmi vásárló. Vásárlását követően nem jön létre regisztrált felhasználóknak fenntartott fiók a részére.

Kosár: A webáruház azon funkciója, amely lehetővé teszi a vásárolni tervezett termékek listájának összeállítását, összesítését (szám, érték), a termékek ki-berakását, számuk csökkentését-növelését.

Pénztár: A kosárba összeállított termékek fizetésére létrehozott oldal. Ezen oldalon véglegesítheti a Vevő a vásárlási szándékát, teszi meg vásárlási nyilatkozatát, és fogadja el a szerződéses feltételeket a Szolgáltató és Vevő között kötendő szerződés viszonylatában.

1. Üzemeltetői (Szolgáltató) adatok:

Név: Biró Csaba egyéni vállalkozó

Székhely és panaszügyintézés helye: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 59. földszint 2.

Levelezési cím: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 59. földszint 2.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Főváros 19. kerület Önkormányzat

Nyilvántartási szám: 4020424

Adószám: 63043293-1-43

Képviselő: Biró Csaba

Telefonszám: +36 70 5422698

E-mail: info@ebihal.hu

Honlap: www.ebihal.hu

Bankszámlaszám: K&H Bank. 10409015-50505654-50571008

2. Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Telefonszám: +36 1 700 2323

Fax: +36 1 700 2254

Adószám: 23495919-2-41

3. Alapvető rendelkezések

3.1.    Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A Szerződésre a 3.1 pontban hivatkozott törvények mellett az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

3.3.   A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amelyet a webáruház oldalán közzétesz, illetve a vásárlóként regisztrált Felhasználókat a változásról e-mail üzenetben tájékoztatja – amely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket.

3.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, árak

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

4.1.  A termékek fogyasztói árai a webáruház felületén közzétett árakon, magyar forintban (HUF) értendők. Az árak bruttó árak (a Szolgáltató, alanyi mentessége okán, ÁFA-mentesen számláz, a webáruház felületén közzétett árak mindenkor a fizetendő összegek). A termékek fogyasztói árai nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő szállítási, fizetési módtól függően a fizetéskor felmerülő adminisztrációs díjakat. A szállítási- és fizetési díjak felszámolása a webáruház Pénztár oldalán tételesen elkülönül a termékek vételárától. Szállítási díjak és fizetési költségek nem minden vásárlás és fizetési mód esetén kerülnek megállapításra. Ezekkel kapcsolatos részletes ismertetőt az ÁSZF 6. pontja tartalmaz. Csomagolási és egyéb járulékos költség nem kerül felszámításra.

Az árak tájékoztató jellegűek. Ha üzletpolitikai okból a Szolgáltató árakat módosítja, az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF 4.5. pontja szerint jár el.

4.2. A webáruház összes termékéről részletes leírást és adatlapot tesz közzé a Szolgáltató, amelyből minden esetben nyilvánvalóvá válnak a termékjellemzők. Az alapadatok (származás, márka, tömeg, készletmennyiség, vásárolható mennyiség) mellett opcionálisan megjelenhet a termék egyéb jellemzője is (szín, méret, almárka, típus, teherbírás, összetevők). A termékek adatlapján megjelenített termékfotók nem minden esetben ábrázolják valósághűen a terméket, esetenként illusztratív jellegűek, illetve a gyártási folyamat sajátosságai miatt színükben némiképp eltérőek lehetnek a késztermékek (gumihalak, wobblerek).

4.3. A webáruházban forgalmazott termékek mindegyikére érvényes, hogy

4.3.1. Kisgyermekek kezébe nem adhatóak.

4.3.2. Csak horgászati, rekreációs célra használhatóak.

4.3.3. Étkezési célra, emberi fogyasztásra nem alkalmasak.

4.3.4. Hűvös, száraz helyen tartandóak cél szerinti felhasználási időn kívül.

4.4. Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vevőt az akciókról, azok mértékéről (százalékos vagy összegszerű formában, mindenkor az eredeti ár feltüntetésével, ez utóbbi árat áthúzással megjelenítve), illetve pontos időtartamáról. Amennyiben nincs véghatárideje az akciónak, a határidő nem kerül megjelenítésre, az akció ez esetben visszavonásig érvényes.

Az akciós ár mellett mindenkor feltüntetésre kerül (áthúzott összeggel) a „korábbi ár”, a termék leértékelés meghirdetését megelőző, legalább harminc napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árán.

4.5. Hibásan feltüntetett ár esetén, amikor Szolgáltató jóhiszeműen, de minden gondossága ellenére hibás árat tesz közzé a webáruházban az érintett termék vonatkozásában, amikor a termék reális, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő áron listázza a terméket, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van a vételi ajánlat visszautasítására. Ugyanakkor ajánlatot tehet Vevő részére a nyilvántartásaiban szereplő árra, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától, lemondhatja rendelését. (Hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)-re, a felek ez esetben nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, így a szerződés nem jön létre.)

5. Vevő hibás adatbevitele

5.1. Amennyiben a Vevő hibás adatbevitelt hajt végre vásárlása/regisztrációja/Szolgáltatóval folytatott levelezése során, a Vevő felelőssége a hibásan megadott, továbbá tevékenysége, döntése folyamán végrehajtott hibás lépések, adatok módosítása/visszavonása.

5.2. A hibás adatbevitel észlelése és javítása a Vevő feladata. Amennyiben a Vevő legjobb tudása és akarata ellenére sem tudja a hibás adatbevitelt javítani, a Szolgáltatót a megrendelés elküldése előtt jogosult a Szolgáltató elérhetőségein megkeresni, és a hibajavításban együttműködésre felkérni.

A Vevő, a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vevő hibás adatbeviteléből eredő minden kárát és költségét a vevőre hárítani.

6. Regisztráció/Vásárlás

6.1. Regisztráció

A webáruházban történő vásárlás nem minden esetben jár regisztrációval. A Vevő a Pénztárban történő adatbevitel során eldöntheti, hogy Vendégként kíván-e vásárolni, vagy regisztrált felhasználóként.

A regisztráció, vásárlási kötelezettségekkel nem jár.

6.2. Termékek kiválasztása

A webáruházat a www.ebihal.hu SSL-lel ellátott Internetes csatornán keresztül érheti el a Vevő. Minden publikus oldalunk elérhető bármely látogató számára, kivételt csak a regisztrált felhasználók számára fenntartott tagi oldalak jelentenek. A webáruház eléréséhez Internet-kapcsolat szükséges. A webáruház látogatása a vevő számára adatforgalommal jár, így az Internet szolgáltatója felé esetlegesen költségek keletkezhetnek a webáruház látogatása során, amely költségek nem terhelhetőek Szolgáltatóra.

A webáruház termékei részletes leírással, illusztratív fotókkal vannak ellátva, és az aktuális darab- vagy csomagárat mutatják. A Vevő, az adott termék vonatkozásában kifejezheti vételi szándékát oly módon, hogy beállítja a terméklapon a vásárolni kívánt termék számát, fajtáját, típusát, majd a Kosár gombot aktiválva a virtuális kosarába helyezi azt. A Vevő tetszőleges számú terméket helyezhet a kosarába anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A Kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A Kosár mindenkori tartalmát megtekintheti a felső adminisztratív sávon található Kosár ikon aktiválásával. A Kosár oldalon tételesen láthatja a vásárolni kívánt termékeket, és a választható szállítási módokat, szállítási díjakat is megtekintheti. Amennyiben a Vevő módosítani kíván a Kosár termék-összetételén, a készletek által behatárolt mennyiségben módosításokkal élhet (növelhet-csökkenthet darabszámot, tételt törölhet). A változtatások a Kosár frissítése gomb aktiválásával lépnek életbe.

A Kosár összeállítását követően a megrendelést a „Tovább a pénztárhoz” gomb aktiválásával kezdeményezheti. A Pénztár oldalra lépést követően van módja a Vevőnek a rendelés leadására.

A vásárlás véglegesítésére, a rendelés elküldésére csak a minimális, 3000 Ft összegű vásárlás elérésekor ad lehetőséget a rendszer.

6.3. Rendelés véglegesítése

A Pénztár oldalra lépést követően a Vevő meggyőződik arról, hogy a kosár aktuális (aktualizált) tartalma minden tekintetben megfelel számára, számlázási (opcionálisan szállítási) adatainak megadását, regisztrációs szándékának kinyilvánítását követően kiválasztja a szállítási- és fizetési módot. Majd miután elolvasta a webáruház szabályzatait, elfogadja azokat.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruház oldalain közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

A Vevő a Megrendelés elküldése gomb aktiválásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vevő ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a szerződés nem jön létre.

6.4. Rendelés feldolgozása

6.4.1. A megrendelés visszaigazolását akkor tekinti Szolgáltató visszaigazoltnak, amikor az eljutott a vevő elektronikus postafiókjába. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás email-címet adott meg, vagy a Szolgáltató nem tudja kézbesíteni a levelét a Vevő postafiókjának elérhetetlensége, hibája miatt, és/vagy delivery üzenetben visszakapja a levelét.

6.4.2. Vevő tudomásul veszi, hogy az 6.4.1. pontban leírt visszaigazolás automatikusan érkezik Vevőhöz, amellyel még szerződés nem keletkezik Szolgáltató és Vevő között. A szerződés csak akkor jön létre, amikor Szolgáltató manuálisan kezdeményezi a megrendelés visszaigazolását, esetlegesen törlését, módosítását.

6.4.3.    A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, 14-22 óra közötti időben történik. Feldolgozási időn kívül, bármely időpontban történhet megrendelés-leadás, de munkaidőn kívül beérkező rendelés csak a következő munkanapon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikorra tudja vállalni a megrendelés teljesítését. Általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 3-7 munkanap, de legfeljebb 30 nap. A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

7. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

7.1. A megrendelt termék fizetésének módja

Banki előre utalással történő teljesítés: A megrendelés visszaigazolását követően Szolgáltató Díjbekérőt állít ki Vevő számára, amelyben Szolgáltató az alábbi számlára várja 15 napos fizetési határidővel a vásárlás ellenértékének megfizetését: K&H Bank, Biró Csaba, 10409015-50505654-50571008. A vételár beérkezését követően 24 órán belül gondoskodik a Szolgáltató a választott szállítási mód szerint a megrendelés továbbításáról Vevő szállítási címére.

Személyesen, készpénzben történő teljesítés: Nem biztosított.

Bankkártyával történő fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott Foxpost futárszolgálat szállítja ki a megrendelés során megadott szállítási címre, ahol a Vevő a futárszolgálat munkatársánál fizeti a megrendelés ellenértékét készpénzben, vagy bankkártyával. Utánvétes megrendelés esetén utánvételi díjat számolhat fel Szolgáltató, amelynek összegét a webáruház Pénztár oldalán a rendszer, a termékek árától és a szállítási díjtól elkülönítetten, automatikusan kijelez és hozzászámol a szerződéses összeghez. A futárnak fizetendő összeg minden esetben a tételesen visszaigazolt áruk és szállítási költségeik összértéke. A számla eredetijét a kézbesített csomag tartalmazza. Amennyiben a csomagot a futár sérülten kísérli meg kézbesíteni a Vevő részére, Vevőnek joga és kötelessége jegyzőkönyvet felvetetni az esetről. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Paypal: Nem biztosított.

7.2. Szállítási feltételek

7.2.1. Szállítási díjak magyarországi és EU országbeli címre (bruttó):

7.2.1.1. Szállítás magyarországi címre:

7.2.1.1.1. Szállítás listaár Vevő által választott Foxpost csomag-automatába előre utalást és bankkártyás fizetést követően: 790 Ft

25 000 Ft kosárértéktől 0 Ft a szállítási díj.

7.2.1.1.1.1. Szállítás listaár Vevő által választott Foxpost csomag-automatába utánvéttel: 790 Ft +490 Ft utánvéti díj

25 000 Ft kosárértéktől 0 Ft a szállítási díj. FOXPOST csomagpontra rendelés esetén Vevőnek ki kell választania a számára megfelelő FOXPOST automatát. A csomagpontra kézbesítésről vevő SMS-ben kap értesítést, és az üzenetben elküldött egyedi, csak a Vevő által ismert kóddal nyithatja ki az automata megfelelő ajtaját. Probléma esetén a Foxpost ügyfélszolgálata ad információt a csomagról: 06-1-999-0-369.

7.2.1.1.2. Szállítás listaár Vevő által választott MPL csomag-automatába vagy Csomagpontra előre utalást és bankkártyás fizetést követően: 990 Ft

7.2.1.1.3. Házhozszállítás listaár előre utalást és bankkártyás fizetést követően GLS-sel: 1690 Ft. 35 000 Ft kosárértéktől 0 Ft a szállítási díj.

7.2.1.1.4. Házhozszállítás listaár utánvéttel GLS-sel: 1690 Ft +490 Ft utánvéti díj

7.2.1.1.5. Házhozszállítás listaár előre utalást és bankkártyás fizetést követően MPL-lel: 1990 Ft

Értékhatár szerinti kedvezményes árakTömegÁr (Ft)
1-8999 Ft kosárérték (Listaár) GLS futárszolgálattal0,1-15 kg1690
9000 Ft kosárértéktől GLS futárszolgálattal0,1-15 kg1390
1 Ft kosárértéktől MPL házhozszállítással0,1-10 kg1990
Utánvét díja 490

35 000 Ft kosárértéktől 0 Ft a szállítási díj.

Ha a Vevő a 7.2.1.1.3. vagy 7.2.1.1.4. vagy a 7.2.1.1.4. pontban megnevezett szolgáltatást választja, a rendelés során megadott szállítási címre érkezik a csomag. A futártól személyesen a címzett, a címhelyen tartózkodó családtagok, meghatalmazottak vehetik át a küldeményt. A kiszállítást megelőzően SMS-ben és emailben értesítést küld a GLS a futár várható érkezési idejéről. Az emailben küldött instrukciók alapján módosítani lehet a kiszállítás napját és a kiszállítási címet is.

7.2.1.2. Szállítás Európai Uniós címre:

Házhozszállítás előre utalással MPL csomagszállító céggel: változó értékben, a webáruház hatályos szállítási díjtáblázata szerint.

7.2.2. Szállítási határidő raktáron lévő termékek esetében 2-5 munkanap, raktáron nem lévő termékek esetében maximum 30 nap. A raktáron lévő termékekkel Szolgáltató bevárja a raktáron nem lévő termékek beérkezését, és ezzel a szállítási határidőt utóbbi beérkezésének függvényében állapítja meg.

7.3. Meghiúsult szállítások esetén

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy olyan Vevő esetében, aki korábbi rendelését a kiszállítás során nem vette át – figyelembe nem véve azt a szerződést, ahol elállási jogával élt -, vagy a termék visszaérkezett Szolgáltatóhoz kézbesíthetetlenség okán, a Szolgáltató a későbbi megrendelés(ek) teljesítését a szállítási költségekkel terhelt teljes vételár előre történő megfizetéséhez kötheti.

7.4. Megrendelés visszatartása

Szolgáltató visszatartja a megrendelés szállítását mindaddig, amíg a megrendelés árának kifizetése sikeresen meg nem történt: előre utalás esetén a Szolgáltató bankszámlájára, vagy csomagautomatás fizetés esetén a bankkártyás fizetési tranzakció sikeres létrejöttéig, vagy futárnak történő sikeres fizetés esetén. Amennyiben a teljes vételár nem teljes mértékben került kiegyenlítésre, Szállító a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

7.5. Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató a jelen hatályos ÁSZF értelmében csak Magyarországra és az Európai Unió országaiba vállal teljesítést.

A Magyarországon kívüli vásárlásra csak valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki kizárólag végfelhasználás céljából vásárol a webáruházban. Szolgáltató a hazai forgalmazás szerinti ÁFA-számítási szabályok szerint jár el a termékek árazásakor. Mivel Szolgáltató alanyi adómentes, és a vonatkozó törvények szerint nem éri el a tagállamonkénti számlázási limitértékeket, a termékeit ÁFA felszámítása nélkül értékesíti az EU tagállamaiba is. Fizetés HUF pénznemben történik, a Szolgáltató forintszámlájára. A kiállított számla mindenkor magyar nyelvű.

A kommunikáció nyelve a magyar és az angol, a webáruház nyelve a magyar és részben az angol. Szolgáltató nem köteles a nem magyarországi Vevő magyartól eltérő anyanyelvén kommunikálni, de mindent megtesz az akadály nélküli interakciók biztosításáért.

Szolgáltató nem vizsgálja a Vevő tagállamában hatályos, szerződésen kívüli törvényeket, rendelkezéseket, és nem köteles ezeknek megfelelni, illetve mindezekről nem köteles tájékoztatni a tagállami Vevőt. Szolgáltató mindenkor a magyarországi vonatkozó jogszabályoknak történő megfeleléssel teljesít a nem magyarországi EU tagállambéli vevő felé is.

Szolgáltató felülvizsgálhatja a Vevő által választott fizetési és szállítási módokat, amelyek Szolgáltatóra aránytalan mértékű anyagi terhet rónak. Ilyen esetben a Vevővel igyekszik kölcsönösen kialkudni a Felek számára legkielégítőbb megoldást.

Minden további kérdésben a jelen ÁFSZ pontjai az irányadóak EU-s vásárlók számára is.

8. Panaszkezelés

Szolgáltató célja, hogy a Vevő legnagyobb megelégedéssel használja a webáruházat, és elégedetten távozzon vásárlását követően, hogy máskor is viszontláthassa. Mindent megteszünk a panaszos esetek mielőbbi kivizsgálása és orvoslása érdekében. A Szolgáltató bármely elérhetőségén módja van Vevőnek megkeresni Szolgáltatót.

8.1. Szolgáltató az írásban (hagyományos levél, vagy email) benyújtott panaszt 15 napon belül kivizsgálja, és írásban érdemben megválaszolja, vagy elutasítja, amely folyamatról jegyzőkönyvet vesz fel, másolati példányt küld Vevőnek, és 3 évig székhelyén megőrzi azt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Vevő adatait (név, lakcím, elérhetőség), a panasztételi helyet-időpontot, a panasz részletes leírását, a bemutatott dokumentumokat, bizonyítékokat, a jegyzőkönyvezés helyét, idejét, a Szolgáltató állásfoglalását, a jegyzőkönyvező személy adatait (név, elérhetőség), a Felek aláírását, dátumot.

8.2. Szolgáltató a szóbeli (telefon, chat, személyes) panaszt meghallgatja, és arról jegyzőkönyvet vesz fel, amennyiben a panasz kivizsgálása/orvoslása azonnal nem lehetséges, amelyet 3 évig székhelyén megőriz. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A jegyzőkönyvről másolati példányt ad vevő részére és gondoskodik a panasz kivizsgálásáról 15 napon belül. Miután kivizsgálta, írásban érdemben megválaszolja, vagy elutasítja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Vevő adatait (név, lakcím, elérhetőség), a panasztételi helyet-időpontot, a panasz részletes leírását, a bemutatott dokumentumokat, bizonyítékokat, a jegyzőkönyvezés helyét, idejét, a Szolgáltató állásfoglalását, a jegyzőkönyvező személy adatait (név, elérhetőség), a Felek aláírását, dátumot. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A Vevő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet Vevő, az alábbi módon:

8.3. A Vevő panaszával a Fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhat:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

8.4. Továbbá a Vevő békéltető testülethez is fordulhat, amelyek elérhetőségei a következő oldalon találja.

A Békéltető Testület eljárásának célja

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

A gyorsaságot biztosítják a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott rövid határidők melyeket a feleknek és a Békéltető Testületnek is be kell tartania. A gyorsaság egyben biztosítja a hatékony eljárás lebonyolítását is.

A testület másik jellemzője, hogy a felek maguk választják ki a testület tagjai közül azt a személyt, aki az ügyüket képviseli. Ez komoly bizalmat alapozhat meg az eljáró tanáccsal szemben.

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozó ügyek

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

A Békéltető Testület hatáskörébe nem tartoznak bele azok az ügyek, amelyekre jogszabály más szerv hatáskörét állapítja meg.

Természetesen az már nem akadálya a Békéltető Testület eljárásának, ha más hatóság már lefolytatta az eljárást, és azt jogerősen befejezte, de a panaszos továbbra is úgy érzi, hogy az ügyének a Békéltető Testület hatáskörébe tartozó elemét még nem bírálták el.

A Békéltető Testület eljárása

Az eljárás megindítása

A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.

Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:

  • a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,
  • a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb.). Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni,
  • az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt.

A fenti feltételek megléte esetén a kérelmet az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található.

Az eljárás lefolytatáshoz kapcsolódó tudnivalók

Ha a kérelem tartalmazza az eljárás megindításához szükséges adatokat, akkor a testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén a Békéltető Testület elnöke a meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára.

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket a kérelem másolatának egyidejű kézbesítése mellett kellő időben előzetesen értesíti.

A kitűzött meghallgatás során a konkrét beadványokat főszabály szerint a Békéltető Testület tagjaiból választott 3 tagú tanács bírálja el. A tanács egy-egy tagját a panaszos illetve a vállalkozó jelöli ki. Erre a kijelölési kötelezettségre a meghallgatási időpontot kitűző levélben hívja fel a Békéltető Testület elnöke a felek figyelmét. Az eljáró tanács harmadik tagját a felek által kijelölt két tag választja ki. Lehetőség van természetesen a törvény adta keretek között egyedül eljáró tag kijelölésére is, ha az ügy megítélése lehetővé teszi.

A kijelölés megkönnyítéséhez a meghallgatást kitűző levélhez mellékelve van minden esetben a Békéltető Testület tagok listája.

Ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy a két kijelölt testületi tag a kijelölésüktől számított három napon belül nem egyezik meg a harmadik tag személyében, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki.

A panasszal érintett vállalkozónak lehetősége van a testületi tag kijelölését tartalmazó levelében az üggyel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére. A vállalkozó ekkor nyilatkozik arról is, hogy a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri-e el.

Az eljárás során – melyben kiemelkedő jelentősége van a meghallgatásnak – az eljáró tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja.

Alapvető követelmény, hogy az eljárás során a feleket azonos jogok illetik meg, mindkét fél kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját, indítványt tehet stb.

A békéltető testület határozatai

Ha a bepanaszolt gazdálkodó szervezete az eljárás során arról nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésképpen fogadja el, a törvény szóhasználatával élve aláveti magát, akkor a tanács minden esetben kötelező határozatot hoz, melynek érvényét tekintve azonos egy bírósági határozatéval és nem teljesítés esetén végrehajtási záradékkal lehet ellátni.

Ha az eljárás célja maradéktalanul teljesül, és egyezség születik a felek között akkor az egyezség formájában egy kötelező érvényű határozatba foglalják, melyhez fűződő joghatások megegyeznek az alávetés során említettekkel.

A tanács kötelező határozatának, illetve a határozattal jóváhagyott egyezségnek a végrehajtását – abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak – a bíróságtól kérheti a fogyasztó.

Ha a panasszal érintett gazdálkodó szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, vagy az eljárásban nem vesz részt, úgy az eljáró tanács a rendelkezésre álló dokumentumok és bizonyítékok mérlegelése alapján ajánló határozatot hozhat.

Ajánlás jellegű határozat esetében a gazdálkodó szervezet nem köteles eleget tenni a határozatban foglaltaknak. Ilyen esetekben a fogyasztónak írásban értesíteni kell a testületet, ha a határozatban foglaltakat a gazdálkodó szervezet nem hajtja végre. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a testület továbbítja az értesítést a testületet működtető kamarának, illetve a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek. Ezek a szervek – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosultak, illetve, ha az ajánlásban foglaltak a békéltető testület határozata szerint a fogyasztók széles körét érintik, – a panasszal érintett vállalkozás nevének feltüntetésével – és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozni.

Ha az ügy megítélése érdemben nem lehetséges, vagy a panaszos igénye megalapozatlan a tanács megszünteti az eljárást.

Jogorvoslat, fellebbezés

A törvény rendelkezései értelmében az illetékes törvényszék előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, a megtámadás csak a határozat megsemmisítésére irányulhat.

Fontos kiemelni, hogy a tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybe vételére a Békéltető Testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

Mint látható hatékony eszközök állnak a Békéltető Testület rendelkezésére, annak érdekében, hogy a mindennapi életben felmerülő jogos vagy jogosnak vélt sérelmeket, a fogyasztó és a vállalkozó közötti vitás ügyeket gyorsan és hatékonyan megoldja.

8.5.    Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevő bírósághoz is fordulhat, ahol módja nyílik követelésének bíróság előtt érvényesítésére, polgári eljárás keretében.

9. Elállás joga

9.1.  Amennyiben a Vevő a megrendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül meggondolja magát, vagyis úgy dönt, hogy a termékre nincs szüksége, jogszabályi felhatalmazás (Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet) alapján egyoldalúan visszaléphet a szerződéstől. Ekkor indoklás nélkül visszaküldheti a terméket a webáruháznak, amely a Szolgáltatót arra kötelezi, hogy 14 napon belül térítse vissza a vételárat, és amennyiben releváns, a szállítási költséget is.

A termék visszaküldésének költségei a Vevőt terhelik, más költsége nem keletkezik. A visszaküldés díja nem terhelhető Szolgáltatóra (pl. portós küldemény formájában). Ha a Szolgáltató a tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő a késedelmes tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. A vevő a megrendelt termék átvétele időpontjáig is élhet az elállási jogával. Ha a 14 napos időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt követő munkanapon jár le.

A Vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

9.2. A Vevő elállási szándékát bejelentheti telefonon és hagyományos postai- vagy elektronikus levélben. Vevő az elállási jogát a jogszabályi mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Szolgáltató webáruháza felületén is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. Postai úton történő elállási nyilatkozattétel esetén a postabélyegző dátumát vesszük alapul, telefonos bejelentés esetén pedig a hívás időpontját.

9.2.1.    A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

9.3.    Nem élhet az elállási joggal a Vevő az egyedileg, kifejezetten az ő kérésére előállított termékek esetében. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási vagy felmondási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

– olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

– olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

– hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

– nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

– lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási vagy felmondási jogát.

9.4.    Vevő az elállási joggal érintett árukat maradéktalanul és haladéktalanul köteles visszaküldeni a vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül Szolgáltató címére. Szolgáltató, legkésőbb az elállási joggal élő Vevő értesítésétől számított 14 napon belül visszatéríti a szállítási díjjal növelt megrendelés összegét a Vevő részére. Szolgáltató nem köteles a Vevő részére megtéríteni a szállítás költség-különbözetét, amennyiben a Vevő a Szolgáltató által felkínált szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módot választ.

9.5.    A Szolgáltató csak azt követően fizeti meg a visszatérítési költséget, amikor maradéktalanul visszakapta az elállási joggal érintett árut.

9.6.    A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

9.7.    Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőt illeti meg. Fogyasztónak csak az minősül, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

9.8. Az elállási jogról a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz részletesebb, mindenre kiterjedő leírást.

10. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a www.ebihal.hu webáruház szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, valamint a weboldalon található és más online, vagy kinyomtatott, vagy termékhez csatolt termékleírások, használati utasítások, tájékoztatók engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Szolgáltató jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A magáncélú (nem üzleti, vagy haszonszerzésre irányuló) felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, másolás, plagizálás – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

11.1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató a termék hibájáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik Vevő felé, aki ezen jogát érvényesítheti Szolgáltató felé.

A szerződésben a Szolgáltató ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető.

11.1.1. A Vevő kérheti az érintett termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha ezek közül valamely igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalanul magas költséggel jár.

11.1.2. Kérhet árcsökkentést, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő kijavíttathatja. A Vevő a szerződéstől is elállhat. A korábban választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, amelyek költségét vevő viseli.

11.1.3. A vevő köteles a hiba észlelését követően haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé, de legkésőbb 60 napon belül. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.1.4. Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő vevőket illeti meg.

11.2. Termékszavatosság

11.2.1. Termékhiba esetén vevő kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. Termékszavatossági igény esetén vevő csak a hibás termék (ami nem felel meg a hatályos minőségi előírásoknak, vagy ha bármely tulajdonságában eltér a gyártói specifikációtól) kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben nyújtható be a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül. A termék hibáját ez esetben vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy hatósági előírás alkalmazásából ered.

11.3. Jótállás

11.3.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Vevő fogyasztónak minősül.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

11.3.2. A jótállás időtartama:

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a 11.3.3. pontban foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

11.3.3. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén és Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

11.3.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.3.5. A fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

11.3.6. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

11.3.7. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

11.3.8. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

11.3.9. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

1.3.10. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). A Szolgáltató, a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyet 3 évig köteles megőrizni.

11.4. A 9. pontban nem részletezett kérdésekben az „Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003 (IX. 22.) Kormány-rendelet” utasításai az irányadóak.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

12.2. Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12.3. Nem vállalunk semminemű felelősséget a webáruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (Internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon.

Biró Csaba

Budapest, 2023. április 1.